คณะแพทย์

พญ. สินิชญาน์ สหวัฒน์วงศ์

พญ. ปุณยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกุล

นพ. ถนอมกิต เพราะสุนทร

ผศ.ดร.พญ. จิตรลดา มีพันแสน

นพ. วิรัช ตวงจารุวินัย

พญ. เจนจิรา ชัยชโลทรกุล