คณะแพทย์

Bioscor International by Samitivej

คณะแพทย์

นพ. ถนอมกิต เพราะสุนทร

 • วันจันทร์
 • 10:00-18:00
 • วันพฤหัสบดี
 • 10:00-18:00
 • วันศุกร์
 • 10:00-12:00
 • วันเสาร์
 • 10:00-18:00

พญ. สินิชญาน์ สหวัฒน์วงศ์

 • วันพฤหัสบดี
 • 10:00-16:00

พญ. ปุณยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกุล

 • วันศุกร์
 • 13:00-18:00

ผศ.ดร.พญ. จิตรลดา มีพันแสน

 • วันอังคาร
 • 09:00-16:00
 • วันพุธ
 • 10:00-14:00
 • วันอาทิตย์
 • 09:00-18:00

นพ. วิรัช ตวงจารุวินัย

 • วันจันทร์
 • 12:00-18:00

พญ.ศกุนี นิรันดร์วิชย

 • วันอังคาร
 • 10:00-18:00
 • วันพุธ
 • 10:00-17:00
 • วันศุกร์
 • 11:00-15:00